Slide background
Slide background

TOPIC ” HEALTH PROBLEMS ” IELTS LISTENING

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS cùng các bạn học về chủ đề ” Health ” trong ielts listening nhé!

1. Một số bệnh khác mà sinh viên/ học sinh hay mắc phải, thường xuất hiện trong bài thi IELTS.LISTENING. 

một số bệnh thường xuất hiện trong bài thi ielts listening

2.Một số loại thuốc thông dụng

– Đơn thuốc: prescription /prɪˈskrɪpʃ(ə)n/

– Thuốc nói chung: medicine /ˈmedəsən/, pills ~ tablets (viên thuốc)

– Một số loại thuốc khác:

+ painkiller /ˈpeɪnkɪlə/ ~ aspirin /ˈasp(ə)rɪn/: thuốc aspirin, thuốc giảm đau

+ antibiotics /ˌantɪbʌɪˈɒtɪk/ ~ penicillin /pɛnɪˈsɪlɪn/: thuốc kháng sinh

3.Một số thiết bị, vật dụng liên quan đến sức khỏe:

– Bộ sơ cứu: First –aid kit

– Băng gạc: bandage /ˈbandɪdʒ/

– Xe lăn: wheelchair /ˈwiːltʃɛː/

– Nạng: crutch /krʌtʃ/

GOOD LUCK!

HOTLINE: 0934483811