Slide background
Slide background

TASK 1: CẤU TRÚC DIỄN TẢ SỰ THAY ĐỔI TRONG BIỂU ĐỒ

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ thêm với các bạn cấu trúc đưa ra nhận định chung trong bài viết writing task 1 của mình để nâng cao band điểm của mình lên nhé!

1. Đưa ra một nhận định chung:

Khi miêu tả xu hướng hay sự thay đổi của một biểu đồ nào đó, đầu tiên bạn cần đưa ra một nhận định chung về xu hướng của nó. Ở phần này, bạn có thể dùng động từ, tính từ hoặc danh từ để đưa ra nhận xét. Và thường sẽ có ba xu hướng cơ bản, đó là tăng, giảm và duy trì.

Ví dụ 1: In 2011, Samsung’s profits increased considerably thanks to its successful Galaxy S series.

=> Cấu trúc: (Time period) + S + V (chỉ xu hướng) + adv (mức độ thay đổi)

Ví dụ 2: In 2011, there was a considerable increase of Samsung’s profit thanks to its successful Galaxy S series.

=> Cấu trúc: (Time period) + there was + adj (mức độ thay đổi) + noun (chỉ xu hướng)

Sau đây là một số từ bạn có thể sử dụng để miêu tả sự thay đổi một cách chung chung:

Downward movement:

– To fall

– To decline

– To bottom out

– To decrease

– To drop

– To plummet

– To deteriorate

– To hit a low

– To slip back

– To do down

Upward movement:

– To climb

– To rise

– To go up

– To improve

– To pick up

– To recover

– To increase

– To reach a peak

Horizontal movement:

– To even out

– To remain stable

– To stabilize

GOOD LUCK!

 

HOTLINE: 0934483811