Slide background
Slide background

NHỮNG LỖI SAI THƯỜNG HAY MẮC CỦA THÍ SINH KHI VIẾT ESSAY

 1. Không sử dụng tiếng lóng hay các từ ngữ thông tục (không trang trọng) vì sẽ gây cho người đọc ấn tượng xấu

Ví dụ : One social problem of towns in the sticks is guys burning up and down the main drag on Saturday nights.

==> One social problem in country towns is young people drive too fast on main street on Saturday nights.

 1. Không viết tắt, đặc biệt là những từ mang nghĩa phủ định, như “don’t”, “haven’t” và “Can’t” “Isn’t’ mà  thay bằng “do not” , “have not” ,”cannot” và “is not”
 2. Không sử dụng “e.g” và “etc” khi đưa ví dụ mà phải dùng những từ như “for instance”, “for example”
 3. Không sử dụng những từ ngữ mang tính phân biệt, kỳ thị đối với giới tính, chủng tộc, văn hóa, tuổi, khuyết tật hoặc quốc gia

Ví dụ :When a manager arrives home he is usually too tired to help his wife do any housework.

==> Managers arrive home, they are usually too tired to help their partners do any housework

 1. Nên sử dụng cách hành văn sự thật (thực tế), biểu cảm không quan trọng cũng như không cần thiết đưa vào bài

Ví dụ :Global warming is the most serious problem the world  has ever faced and it will cause billions of unfortunate people horrible deaths in the next 30 years.

==> Global warming is a very serious problem and it might cause a large number of deaths over the next 30 years

 1. Nên dùng những câu nhận định, không nên sử dụng câu hỏi

Ví dụ :What can be done about traffic fatalitiesHow can this slaughter on the road be stopped?

==> Traffic fatalities have become a very serious problem and new laws must be implemented to prevent them

 1. Academic writing quan tâm tới những gì đang xảy ra với toàn xã hội hơn là cá nhân. Vì vậy cần tránh sử dụng những đại từ mang quan điểm cá nhân như “I”, “me”, “my”, “we”, “you” hay”our”
 2. Bạn phải chắc chắn những điều bạn viết ra là chính xác. Bài viết sẽ không đáng tín cậy nếu những câu nhận định của bạn đưa thông tin sai lệch

In this essay I will write about the best way for my country to spend its tax money.

==> This essay will outline the most advantageous method for Australia to make use of its tax revenue.

 1. Tránh lặp lại từ hoặc cấu trúc khiến người đọc thấy nhàm chán, bạn nên cố gắng sử dụng nhiều cách diễn đạt khác nhau. 

Ví dụ :People in developing countries should be assited because people in developing countries need help. Therefore the Australia government should increase aid to people in developing countries.

==> As developing countries require assistance, the Australian government should supply them with increased aid

 1. Academic writing rất rõ ràng, cụ thể. Những nhận định chung chung, mập mờ không nên sử dụng (vd: một số trường học, một việc gì đó…)

Ví dụ :There are many problems in some schools so the government should do something to help them.

==> There are problems such as drugs and violence in public high schools so the government should supply more training for teachers.

 1. Academic writing quan tâm tới xu hướng xã hội hơn là của cá nhân. Nên sử dụng những xu hướng và thống kê để hỗ trợ cho bài viết của bạn

Ví dụ:People on low incomes are having a great difficult time. My grandmother is on a pension but she doesn’t get enough money to buy an air conditioner. She is really cold in winter and hot in summer.

==> Low income earners such as old-age pensioners are experiencing financial difficulties and cannot purchase air conditioners and other neccessary consumer durables. This results in physical discomfort in the summer and winter.

 1. Câu càng dài thì lại càng dễ mắc lỗi khiến câu văn trở nên luẩn quẩn, lan man. Tốt nhất là bạn nên viết câu không quá 3 dòng và chỉ nên ứng dụng dạng câu phức khi cần nhấn mạnh hay làm rõ vấn đề cần nêum

Ví dụ:The recent problems in Japan such as the Fukushima nuclear power disaster have shown that nuclear power is dangerous and should no longer be used to generate electricity and that other sources of power such as wind or solar power should be used because they are not only safer but much more enviromentally friendly as well as can therefore help to reduce global warming as well which is a big advantage.

==> The recent problems in Japan such as the Fukushima nuclear power disaster has shown that nuclear power is dangerous and should no longer be used to generate electricity. As a result, other sources of power such as wind or solar power should be used because they are not only safer but much more enviromentally friendly. Therefore, they can help to reduce global warming which is also a big advantage.

 1. Bạn nên sử dụng những từ dài mang nhiều nghĩa bởi nó có tính học thuật hơn 

Ví dụ: When people go to other places they buy a lot of stuff for their kids and things for their mates.

==> When tourists travel abroad, they tend to purchase a large number of souvernirs for their family and friends.

 1. Nên sử dụng danh từ số nhiều – tránh dùng “he/she”Ví dụ:

Ví dụ :A scientist has a very important job. He/she can make discoveries that can change the history of our planet.

==> The work that scientists do is extremly important. It can result in discoveries that may change the history of the planet.

 1. Những từ “so”, “and”, “but” và “because” dùng để nối câu chứ không phải để bắt đầu câu mới. Thay vào đó bạn hãy sử dụng những từ như “In additon”, “therefore”, “however” và “as a result” để bắt đầu câu.

Ví dụ:There is a long waiting list for medical treatment in Queensland. But the government is not taking any action to shorten it. So patients have to wait years for treatment. Because there are not enough doctors.

==> There is a long waiting list for medical treatment in Queensland. However, the government is not taking any action to shorten it. As a result, patients have to wait years for treatment because there are not enough doctors.

HOTLINE: 0934483811