Slide background
Slide background

MỘT SỐ CẤU TRÚC VIẾT CÂU NÂNG CAO TRONG ESSAY

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn 7 cấu trúc nâng cao giúp bạn ghi điểm trong bài essay của mình nhé!

1/ Mệnh đề quan hệ tính ngữ:

Example: Some companies, especially those which have fewer employees, may decide to implement their own promotion policies

Chú ý có thể sử dụng trường hợp mệnh đề quan hệ tính ngữ rút gọn: “Some companies, especially those having fewer employees, may decide to implement their own promotion policies”

2/ Câu đảo ngữ: Loại câu tuy không chứa “not” nhưng lại mang ý phủ định vì câu chứa những trạng từ phủ định

(hardly, scarcely, rarely, seldom, no longer)

Example: The situation can hardly be handled properly without the agreement of all parties involved.

=> Hardly can the situation be handled properly without the agreement of all parties involved.

3/ Câu bị động:

Example: Traffic has caused people living in big cities many problems

=> Many problems have been caused to people living in big cities by traffic.

It is widely believed that / It cannot be denied that: Dẫn vào ý chính mà ko làm thay đổi ý nghĩa câu

4/ Chủ ngữ giả: It is + adj + for somebody + to do something.

Example: It is quite challenging for governments to control the rate of unemployment.

5/ Participial clausesKhi câu có 2 mệnh đề có liên quan về mặt thời gian hay nhân quả hay mục đích, chung chủ ngữ, thì bỏ chủ ngữ 1 mệnh đề và chuyển động từ sang V-ing nếu chủ động hoặc phân từ 2 nếu bị động.

Example: Thay vì viết “The government has recently passed a new law which allows couples to have more than 2 children because they hope to increase the labour force in the long term”; vì 2 vế có mối quan hệ nhân quả là “because” lại chung chủ ngữ “the government” nên có thể viết:

“The government has recently passed a new law which allows couples to have more than 2 children, hoping to increase the labour force in the long term”.

6/ Mệnh đề danh từ: Là các mệnh đề đóng vai trò như danh từ trong câu, được mở đầu bằng What, why, when, how, where, which. 

Example: What the government should do immediately is to consider raising tax on imported cars.

7/ Sử dụng các cấu trúc quen thuộc đã học như: Câu điều kiện If; Because; So … that; In order (for somebody) to do something; So that; Not only … but also; Although; In spite of …

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

HOTLINE: 0934483811