Slide background
Slide background

DÀN BÀI CHUNG CHO CÁC DẠNG BÀI ESSAY

I.Argumentative essay:

Yêu cầu đề bài là các dạng câu hỏi sau

 • To what extend do you agree or disagree?
 • What is your opinion on this?

Cách làm:

 • Completely Agree/ Disagree: Viết 2 đoạn để chứng minh Agree/Disagree hoàn toàn,
 • Partly Agree: Đoạn 1 viết Agree, đoạn còn lại viết Disagree hoặc thiên về đý kiến nào hơn có thể viết ý kiến đó sau

1.Introduction

 • Paraphrase lại đề bài (1 – 2 câu).

E.g:  X has been a controversial issue. People have different views about…/ While some people believe…, others claim…

  • Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài
  • Câu chốt

Agree: Personal, I agree that…

Disagree: Many people argue that…. However I believe that…

-Partly Agree: To a certain extent I agree that… However, I also believe that…

2.Body

Bạn có thể dùng các mẫu câu sau:

On the one hand… On the other hand…

Firstly/Secondly/Thirdly

3.Conclusion

 • Paraphrase lại thesis statement.
 • Cụm từ nên dùng: In short/ In summary/ In conclusion

 

II.Discursive essay

Khác với argumentative essay, một bài discursive essay yêu cầu người viết phải thảo luận một vấn đề được đưa ra từ nhiều chiều khác nhau.

Yêu cầu đề bài là các dạng câu hỏi sau

 • Discuss both sides
 • Discuss these two views and give your opinion

Cách làm: Nêu thêm ý kiến cá nhân nếu có “give your opinion”, nếu không có thì tuyệt đối chỉ nêu ý kiến khách quan

1.Introduction

 • Paraphrase lại đề bài: 1 – 2 câu giống Argumentative essay
 • Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài.
 • Câu chốt:
  • Nêu quan điểm cá nhân: While it can be argued that (view A), I believe that (view B)
  • Không nêu quan điểm cá nhân: This essay will examine both views

2.Body

Mẫu câu khuyên dùng: On the one hand… On the other hand…

3.Conclusion

Paraphrase lại thesis statement và nêu lại quan điểm, ý kiến cá nhân đã đề cập trong bài đối với dạng nêu quan điểm cá nhân

In conclusion, (view A)…, but (view B)…

III.Problems and Solutions

Cách nhận biết: Đề bài nêu ra một hiện tượng, yêu cầu phân tích hậu quả và giải pháp

1.Introduction

 • Paraphrase lại đề bài: 1 – 2 câu.

It is true that… Although there are undoubtedly some problems | negative consequences/effects of this trend, measures can be taken to mitigate these potential consequences/problems

2.Body

Paragraph 1: Problems

Vấn đề 1: The main/first/most obvious/most apparent/most noteworthy/most important | issue/problem/matter.

Vấn đề 2: Another problem/pressure | Additional problem(s) | What is of equal seriousness/importance is….

Paragraph 2: Solutions

There are several actions that could be taken to eradicate the problems described above. Firstly, a simple solution would be… . A second measure would be…

3.Conclusion

Phần kết bài trong bài essay bạn chỉ cần viết trong 1 câu duy nhất để tóm tắt lại vấn đề và cách giải quyết đã nêu ra trước đó.

IV.Causes and Effects

Cách nhận biết: Đề bài nêu ra một vấn đề, yêu cầu phân tích nguyên nhân và sự tác động của nó

1.Introduction

It is true that… This essay will discuss some reasons why this has occurred and examine the consequences of this worrying trend.

2.Body

 • Paragraph 1: Causes

Nguyên nhân 1: The main cause of this problem is…

Nguyên nhân 2: However, it is not only due to …, but also…

 • Paragraph 2: Effects

The effects of this have been and will continue to be very serious.

3.Conclusion

Bạn chỉ cần viết trong 1 câu duy nhất để tóm tắt lại nguyên nhân và sự tác động đã nêu ra trước đó

To sum up, it is evident that there are several causes of…, and a variety of negative effects

V.Pros and Cons

Cách nhận biết: yêu cầu của đề bài là

 • Discuss both advantages and disadvantages of this issue?
 • Do the advantages outweigh its disadvantages?
 • Discuss the advantages and disadvantages of the statement and give your own opinion?

1.Introduction

2.Body

 • Paragraph 1: Advantages.

The first/main/greatest/important advantage of …. is ….

One/another additional benefit …. is ….

 • Paragraph 2: Disadvantages.

Although … has many advantages, there still exist some noteworthy disadvantages.

3.Conclusion

I would therefore argue that although there are advantages/disadvantages of the current trend to …, they are outweighed by the disadvantages/advantages

 

HOTLINE: 0934483811