Slide background
Slide background

COLLOCATIONS VỚI ” CULTURE “

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn những collocations đi với ” culture ” để các bạn học nhé!

ndigenous culture : Văn hoá bản địa
Exotic culture : Văn hoá nước ngoài xâm nhập vào, văn hoá ngoại lai
Time-honoured culture/ Long-standing culture : Văn hoá lâu đời
Deep-rooted culture : Văn hoá bám sâu vào cội rẽ
Contemporary culture / modern culture : Văn hoá đương đại
Folk culture: Văn hoá dân gian

Cultural uniqueness : Nét văn hoá đặc sắc
Cultural assimilation : Sự đồng hoá văn hoá
Cultural intergaration : Sự hội nhập văn hoá
Cultural globalization : Toàn cầu hoá văn hoá
Cultural degradation: Sự xói mòn về mặt văn hoá
Cultural richness/ Cultural diversity: Sự đa dạng văn hoá
Cultural festival: Lễ hội văn hoá
Intangible cultural heritage of humanity: Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
The total loss of cultural identity: Sự đánh mất bản sắc văn hoá

GOOD LUCK!

HOTLINE: 0934483811