Slide background
Slide background

CẤU TRÚC ĂN ĐIỂM TRONG ESSAY

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn cấu trúc ăn điểm trong essay giúp các bạn nâng band điểm của mình nhé!

Then comes/come + S, as + clause

Cách dùng: Dùng then để nêu ra sự việc gì đó cuối cùng rồi cũng sẽ xảy ra như là kết thúc tất nhiên của một quá trình.
Ex: Then came a divorce, as Jane’s parent had a routine now.

It is no + comparative adj + than + V-ing

Cách dùng:  Được dùng trong ngữ cảnh như là: Thật sự không gì…hơn làm vc gì đó.
Ex: For me it is no more difficult than saying “I am sorry”.

It is (not always) thought + adj + Noun phrase

Cách dùng: Được dùng khi đưa ra quan niệm, ý kiến hay thái độ của xã hội, của công đồng hay nhiều người về vấn đề nào đó. Ngoài thought chúng ta còn có thể dùng believed, hoped…
Ex: It is not always thought essential that Miss Vietnam must have the great appearance

What + (S) + V… + is/was + (that) + S + V+..

Cách dùng:  dùng trong trường hợp có nghĩa là những gì đã xảy ra hoặc được thực hiện là…
Ex: What was said was (that) Mr.Simson had to leave.

There isn’t/wasn’t time to V/be + adj

Cách dùng: nghĩa là: “đã không kịp/không đủ thời gian”

Ex: there wasn’t time to identify what is was 

There (not) appear to be + N..

Cách dùng: Dùng appear = seem to với ý nghĩa là dường như thế
Ex: There didn’t appear to be anything in the post office.

S+ may + put on a +adj + front but inside + S + adj..

Cách dùng: thường được sử dụng với nghĩa là bề ngoài ai đó tỏ ra như thế này nhưng thực chất bên trong họ có những trạng thái ngược lại.

Ex: Peter may put on a brave front but inside he is fearful and anxious 

It is/was evident to someone + that clause

Cách dùng: thường được dùng với nghĩa là đối với ai đó rõ ràng, nhất định là…
Ex: It was evident to us that somebody gave Jenny a hand to finish it 

S + is/are + the same + as + S + was/were

Cách dùng: dùng để so sánh sự trùng nhau hay giống nhau hoặc tương đồng giữa hai sự việc, hai người hoặc hai nhóm người ở hai thời điểm khác nhau.
Ex: My son is just like her father was 35 years ago when he was my classmate at Harvard University. He is the same as he was.

So + adj + be + S + that clause

So + adv + auxiliary verb + S + main verb + O + that clause

GOOD LUCK!

HOTLINE: 0934483811