Slide background
Slide background

CÁCH DÙNG CÁC ” LIÊN TỪ ” TRONG ESSAY

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Dùng liên từ trong writing là rất cần thiết, giúp liên kết ý các câu văn với nhau. Một bài writing tốt cần phải có sự mạch lạc và liên kết ý giữa các câu văn làm người đọc hiểu rõ hơn về nội dung bài viết. Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn các liên từ hay sử dụng trong phần writing task 2 nhé!

a. Mối quan hệ bổ sung:

My wife is beautiful. She cooks very well.
Câu đầu nói về một phẩm chất tốt (+) của my wife là “beautiful”. Câu sau cũng nói về một phẩm chất tốt nữa là “cooks very well”. Vậy mối quan hệ của hai câu này là bổ sung. Chúng có cùng một thái độ tích cực.

b. Mối quan hệ Tương phản

1. Liên từ Bổ sung:

– Thêm một đặc điểm mới: Additionally/Furthermore. Đây là 2 liên từ tiêu biểu dùng để thêm vào một đặc điểm mới cho danh từ mới nói ở câu trước. Ví dụ: Shopping is a waste of time. Furthermore, it costs a lot of money.

Giải thích đặc điểm ở câu trước: In fact/Actually. Để giải thích, cho ví dụ minh hoạ cho một điều đã khẳng định ở câu trước, hai cụm “thực tế là…” này có thể được đặt ở đầu câu tiếp theo: Shopping is a waste of time.In fact, it takes most of our free time.
– Dẫn đến một kết quả/kết luận: Therefore. Khi muốn dùng câu trước làm một nguyên nhân và câu tiếp theo là một kết quả, bạn có thể dùng từ “therefore” (bởi vậy) ở đầu câu sau:
Shopping is a waste of time. Therefore, we should spend less time shopping.

2. Liên từ Tương phản:

Thể hiện điều ngược lại: However/ Nevertheless
Shopping is a waste of time. However, it is a lot of fun.

Thể hiện mặt khác của vấn đề: Contrarily/ In contrast/ On the other hand

Shopping is a waste of time. On the other hand, studying is a good use of time.

3. Liên từ biểu hiện Mối quan hệ nguyên nhân/kết quả: Các bạn có thể sử dụng một từ khá quen thuộc là
“because” hoặc các từ tương đương như “because of”, “thanks to”, “due to“, nhưng nhớ là sau 3 cụm này là một cụm danh từ, còn sau “because” là một câu.
Shopping is a waste of time. Therefore, we should spend less time shopping.
=> Because shopping is a waste of time, we should spend less time shopping.

4. Liên từ biểu hiện Mối quan hệ 2 chiều: Ngoài cách nói “on the other hand“, các bạn còn có thể nối 2 câu và
nói “Trong khi A như thế này, B lai như thế này”
Shopping is a waste of time. On the other hand, studying is a good use oftime.
=> While shopping is a waste of time, studying is a good use of time.

 CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP TỐT!

HOTLINE: 0934483811