Slide background
Slide background

7 CẤU TRÚC ” CÂU GHÉP ” GIÚP GHI ĐIỂM IELTS WRITING TASK 2

NGOC ANH IELTS chia sẻ với bạn 7 cấu trúc câu ghép giúp nâng cao điểm trong IELTS Writing task 2:

1/ Mệnh đề quan hệ tính ngữ:

Example: Some companies, especially those which have fewer employees, may decide to implement their own promotion policies

Chú ý có thể sử dụng trường hợp mệnh đề quan hệ tính ngữ rút gọn: “Some companies, especially those having fewer employees, may decide to implement their own promotion policies”

2/ Câu đảo ngữ: Loại câu tuy không chứa “not” nhưng lại mang ý phủ định vì câu chứa những trạng từ phủ định

(hardly, scarcely, rarely, seldom, no longer)

Example: The situation can hardly be handled properly without the agreement of all parties involved.

=> Hardly can the situation be handled properly without the agreement of all parties involved.

3/ Câu bị động:

Example: Traffic has caused people living in big cities many problems

=> Many problems have been caused to people living in big cities by traffic.

It is widely believed that / It cannot be denied that: Dẫn vào ý chính mà ko làm thay đổi ý nghĩa câu

4/ Chủ ngữ giả: It is + adj + for somebody + to do something.

Example: It is quite challenging for governments to control the rate of unemployment.

5/ Participial clausesKhi câu có 2 mệnh đề có liên quan về mặt thời gian hay nhân quả hay mục đích, chung chủ ngữ, thì bỏ chủ ngữ 1 mệnh đề và chuyển động từ sang V-ing nếu chủ động hoặc phân từ 2 nếu bị động.

Example: Thay vì viết “The government has recently passed a new law which allows couples to have more than 2 children because they hope to increase the labour force in the long term”; vì 2 vế có mối quan hệ nhân quả là “because” lại chung chủ ngữ “the government” nên có thể viết:

“The government has recently passed a new law which allows couples to have more than 2 children, hoping to increase the labour force in the long term”.

6/ Mệnh đề danh từ: Là các mệnh đề đóng vai trò như danh từ trong câu, được mở đầu bằng What, why, when, how, where, which. 

Example: What the government should do immediately is to consider raising tax on imported cars.

7/ Sử dụng các cấu trúc quen thuộc đã học như: Câu điều kiện If; Because; So … that; In order (for somebody) to do something; So that; Not only … but also; Although; In spite of …

Hy vọng với 7 cấu trúc trên sẽ giúp bạn nâng cao trình độ trong IELTS Writing Task 2

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !

HOTLINE: 0934483811