Slide background
Slide background

6 TỪ NỐI ” CHẤT ” TĂNG BAND ĐIỂM IELTS WRITING TASK 2

Sử dụng từ nối (linking words) là một phần không thể thiếu trong bài Writing Task 2 nói riêng và thi IELTS nói chung. Sau đây là 9 từ nối giúp thể hiện trình độ sử dụng từ vựng của bạn.

Albeit/Notwithstanding/Much as

Cả ba từ trên đều đồng nghĩa với từ though/although/even though/in spite of (despite) the fact that, có nghĩa là mặc dù. Cách sử dụng các từ trên là giống nhau: thường được dùng ở đầu câu, hoặc giữa câu để ngăn cách hai mệnh đề.

Ví dụ: Albeit/notwithstanding/much as environment plays an important role in children’s success, it is irrefutable that their innate talent is prerequisite.

By contrast/On the contrary

By contrast/ On the contrary dùng để so sánh hai câu trái ngược nhau.

Ví dụ: Nursing house is an ideal environment to take care of the old. By contrast/ on the contrary, if they are at home, the lack of medical equipment can trigger many acute diseases affecting their health.

Accordingly/Consequently

Cả hai từ trên có thể được sử dụng để diễn tả kết quả của sự việc diễn ra ở câu trước. Chúng đồng nghĩa với từ therefore/hence/thus.

Ví dụ: Parents who are pre-occupied with their job often let children be alone at home. Accordingly, they lure into social evils and become criminal.

Paradoxically/Sadly Enough/Ironically

Các từ này có nghĩa là đáng buồn thay/ đáng mỉa mai thay/ trớ trêu là. Chúng là từ nối diễn tả sự đối lập, gần nghĩa với however/nonetheless/nevertheless. Tuy nhiên, cần lưu ý cách sử dụng các từ trên để cỏ thể diễn tả hiệu quả và thích hợp các ngữ cảnh của câu văn.

Ví dụ: Paradoxically, orthodox medicine just takes effect immediately but unstably and enduringly.

Equally important/More importantly

Gần nghĩa với moreover/furthermore/besides dùng để bổ sung thông tin và nêu luận điểm mới mang tính bổ trợ.

Ví dụ: Equally important, governments should run campaigns to raise people’s awareness about the role of environment.

Adv + speaking

Bên cạnh việc sử dụng các cách bổ sung như equally important hay more important, bạn nên sử dụng cách adv+speaking để giúp vấn đề trở nên cụ thể hơn. Thông thường, để đưa ra các ý tưởng trong writing task 2, bạn sẽ suy nghĩ tới tác động của nó trên các lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, y tế, môi trường, tâm lý…Vì thế, để thuận tiện cho người chấm nắm bắt ý tốt hơn, bạn có thể dùng từ “economically speaking”, “environmentally speaking”…thay vì chỉ dùng, furthermore/moreover…

Ví dụ: politically speaking, this policy can enhance the national security and establish the reputation of governments.

Trong Writing Task 2, các từ như trên sẽ được thay thế để tránh trường hợp bị lặp từ. Các từ nối như trên được sử dụng rất nhiều, nhất là với dạng bài argumentative của Writing Task 2 thường có hai khổ trình bày hai quan điểm khác nhau, mỗi khổ sẽ bao gồm từ 2 đến 3 ý. Vì vậy, bạn nên ghi nhớ và thực hành thường xuyên các từ nối trên để có thể áp dụng thành thạo và nhuần nhuyễn trong phòng thi.

     CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !

HOTLINE: 0934483811