Slide background
Slide background

Writing task 1-DẠNG BÀI PROCESS/DIAGRAMS

Process là một dạng bài ít gặp trong miêu tả bảng biểu của kì thi IELTS, tuy nhiên ít không có nghĩa là không có. Dạng bài này yêu cầu người viết cần miêu tả một quá trình tự nhiên hay nhân tạo gồm có nhiều bước. Không nên đánh đồng flow chart hay diagram thành process nhưng cách làm các dạng này tương tự như nhau và đôi khi có thể thay thế nhau trong việc dùng từ.

Các dạng process trong task 1:

 1. Natural process:

Là quá trình xảy ra ngoài tự nhiên, tự bản thân nó thực hiện, không cần tác nhân con người.

 1. Manufacturing process:

Là quá trình sản xuất hay nhân tạo, nên nhất định phải có sự hỗ trợ của máy móc, con người.

 

Các bước phân tích và chú ý khi viết bài Process

 • Đọc process theo thứ tự từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng.
 • Phân chia các bước cho rõ bằng cách dùng bút chì gạch vào process.
 • Không được bỏ sót bất cứ bước nào dù là nhỏ nhất.
 • Thường sử dụng thì hiện tại đơn, cùng thể chủ động hay bị động cho phù hợp, đối với natural process thì thể chủ động được dùng chủ yếu, ngược lại với manufacturing process thì bị động được dùng nhiều.
 • Khi đọc process, cần chú ý và khoanh tròn các động từ hoặc những key words có thể biến đổi thành các dạng khác nhau của động từ.
 • Đa dạng cấu trúc sử dụng động từ:

                 +. V-ed

                 +. Being + V-ed (mệnh đề quan hệ rút gọn)

                 +. V-ing (khi nói đến thao tác)

                 +. V-er (khi biến động từ thành danh từ chỉ loại máy móc nào đó).

Một số câu và cụm từ mẫu khi viết bài Process

 1. Khi process là 1 quá trình sản xuất cái gì đó,có thể sử dụng những cụm từ này để dùng thay thế nhau trong cả bài để tránh lặp từ, hay chỉ đơn giản là để viết câu giới thiệu process:
 • The production of……………..
 • The process of producing/ making………………
 • How………….is produced/ made.
 • How to produce/ make…………

Để viết câu overview, nên nói process có bao nhiêu bước, bắt đầu bằng gì và kết thúc bằng gì. Lưu ý là chỉ giới thiệu ngắn gọn bước bắt đầu và kết thúc của process, không kể lể dài dòng để dành việc viết cụ thể các bước cho phần thân bài.

 • There are………………..main steps/ stages in…………………..
 • The …………………….involves ………………….main steps/ stages beginning with………………and finishing with…………………..

Nếu có 2 bức tranh chỉ 2 process thì cần giới thiệu mỗi process có bao nhiêu bước, viết trong 1 câu, dùng các từ nối như meanwhile/ while/…

Eg: There are five main steps in the process of producing milk, meanwhile only three stages are required to store it after that.

 1. Nếu là natural process và như một vòng tuần hoàn, ta có thể viết câu overview như: In general, the process includes a series of stages like a natural circle (1 vòng tròn tự nhiên)/ a life cycle of…………..(một vòng đời của 1 con vật nào đó), but involves……………..main steps which begins with……………………..and finishes with…………………….

Từ vựng cần dùng trong Process

 • Bắt đầu process:

+. To begin with,

+. First of all,

+. In the first step,

 • Các stages tiếp theo:

+. Following that,

+. The second stage is that…

+. In the next/ subsequent step,

+…… followed by…..

+. After that,

 • Các steps diễn ra cùng lúc:

+. At the same time,

+. Simultaneously,

 • Kết thúc process:

+. Finally,

+. The last/ final process is that…

*Ví dụ tham khảo-Bài mẫu của thầy Simon

The diagram illustrates the stages in the life of the salmon, from birth to maturity.

It is clear that there are six* main stages as the salmon develops from egg to mature adult. We can also see that salmon spend time in three distinct locations during the cycle, moving from river to estuary to ocean and then back upstream.

Salmon begin their lives in rivers where the adult fish lay and incubate their eggs. After emerging from eggs, the young salmon spend the next stage of their lives being reared in freshwater areas. Then, at some point in their development, the fish swim downstream to river estuaries where rearing continues.

Following the estuary rearing period, the maturing salmon migrate to the ocean, where they eventually become fully grown adults. Finally, the adult fish travel back upstream to spawning areas of rivers; here they reproduce and lay their eggs, and the life cycle begins anew.

 

HOTLINE: 0934483811