Slide background
Slide background

10 CẤU TRÚC CÂU ĐỘC ĐÁO TĂNG BAND ĐIỂM ESSAY

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong phần writing để viết có được một bài viết hay, điểm cao, không sai ngữ pháp thì chắc chắn các bạn phải sử dụng đến cấu trúc câu. Hôm nay, trong bài học này cô sẽ giới thiệu với các bạn những câu trúc câu nên sử dụng trong bài viết essay của mình để có thể đạt được điểm số cao nhé!

1. Then comes/come + S, as + clause

Eg: Then came a divorce, as Jane’s parent had a routine now.

2. It is no + comparative adj + than + V-ing: Thật sự không gì…hơn làm vc gì đó.

Eg: For me it is no more difficult than saying “I am sorry”.

3. It is (not always) thought + adj + Noun phrase: dùng để đưa ra quan niệm, ý kiến, thái độ của cộng đồng… 

Eg: It is not always thought essential that Miss Vietnam must have the great appearance

4.What + (S) + V… + is/was + (that) + S + V+..

Eg: What was said was (that) Mr.Simson had to leave.

5. There isn’t/wasn’t time to V/be + adj:đã không kịp/không đủ thời gian

Eg: there wasn’t time to identify what is was 

6.There (not) appear to be + N..

 Eg: There didn’t appear to be anything in the post office.

7. S+ may + put on a +adj + front but inside + S + adj..

Eg: Peter may put on a brave front but inside he is fearful and anxious 

8.It is/was evident to someone + that clause

Eg: It was evident to us that somebody gave Jenny a hand to finish it 

9.S + is/are + the same + as + S + was/were

.Eg: My son is just like her father was 35 years ago when he was my classmate at Harvard University. He is the same as he was.

10.So + adv + auxiliary verb + S + main verb + O + that clause

Eg: So terrible was the storm that a lot of houses were swept away. 
                GOOD LUCK!
HOTLINE: 0934483811